OM LONG TALL SALLY
OM LONG TALL SALLY
.page-section-5c6a5c49d7db0 { padding:0px 0; background-attachment:scroll; background-attachment: scroll\9 !important; background-position:left top; background-repeat:repeat; } .page-section-5c6a5c49d7db0 .alt-title span { } .page-section-5c6a5c49d7db0.section-expandable-true:not(.active-toggle):hover .mk-section-color-mask { opacity:0.8 !important; } .page-section-5c6a5c49d7db0 .expandable-section-trigger i { opacity:1; top:0 !important; }

Hållbarhetspolicy

#fancy-title-5c6a5c49d9a6d a{ color: #393836; }

”Long Tall Sally arbetar för en hållbar utveckling och vår verksamhet genomsyras av hänsyn till såväl människor som miljö. Vi ser hållbarhetsarbetet som en ständigt pågående process där de små vardagliga åtgärderna är minst lika viktiga som de stora för att bidra till ständiga förbättringar”.

Long Tall Sallys hållbarhetspolicy definierar hur vi ser på och arbetar med hållbarhetsfrågor. Den bygger på de övergripande principerna i ISO 26000 och genomsyrar hela verksamheten; våra samarbeten, på kontoret, som arbetsgivare, hos medarbetarna, när vi reser och i samhället.

 

VÅRA SAMARBETEN

Kunder och leverantörer
Att arbeta aktivt med miljöfrågor är viktigt för oss på Long Tall Sally. Likaså att ta vårt sociala ansvar – internt såväl som externt. Därför söker vi aktivt uppdrag som kan bidra till en långsiktigt hållbar utveckling, socialt och miljömässigt, samt kunder och samarbetspartner som också arbetar aktivt med dessa frågor.

Inom särskilt miljöbelastande sektorer undviker vi samarbeten med leverantörer och potentiella uppdragsgivare som inte tar ett aktivt ansvar för människor och miljö.

Mutor och korruption
Long Tall Sally tar helt avstånd från alla former av mutor, korruption och bestickningar.

 

PÅ KONTORET

Inköp och produktval
Long Tall Sally eftersträvar att endast köpa in vid behov och vi väljer i första hand miljömärkta/-certifierade, ekologiska och/eller rättvisemärkta produkter och tjänster. Uttjänt utrustning som inte går att reparera eller återanvända säljs eller skänks bort för att komma andra till nytta.

Transporter och bud
I de fall transporter eller bud anlitas väljer vi i första hand företag som erbjuder cykelbud och miljöbilar.

Energianvändning
Long Tall Sally eftersträvar en låg energianvändning, bland annat genom att skrivare har automatisk avstängning samt att belysning, datorer och datorskärmar stängs av vid arbetsdagens slut. Vid inköp av elkrävande utrustning väljer vi modeller med lägsta elförbrukning.

Avfallshantering
För att minimera uppkomsten av avfall på kontoret källsorterar vi plast, papper, glas, metall, batterier, etc. och komposterar organiskt avfall.

Resursanvändning
Long Tall Sally strävar efter att minska användningen av förbrukningsmaterial. Bland annat använder vi dubbelsidiga utskrifter som standard och reparerar och/eller återanvänder utrustning som datorer, skrivare, mobiler och inredning i möjligaste mån. Dokumentation, offerter och fakturor skickas i första hand elektroniskt.

 

SOM ARBETSGIVARE

Long Tall Sallys ambition är att vara förstahandsvalet som arbetsgivare hos såväl befintliga som nya medarbetare. Vi ser våra medarbetarnas kreativitet och kompetens som en förutsättning för företagets framgång. Därför ska vi erbjuda ett arbetsklimat som präglas av professionalitet, kvalitet och kreativitet samt en möjlighet att växa och utvecklas både som individ och i sin yrkesroll. Long Tall Sally erbjuder samtliga medarbetare kompetensutveckling, frisk- och sjukvård samt flexibla arbetstider för att främja balans mellan privat- och arbetsliv.

 

HOS MEDARBETARNA

Utbildning
Long Tall Sally ska skapa förutsättningar för att samtliga medarbetare ska kunna fatta ansvarsfulla beslut genom tydliga riktlinjer och rutiner för miljö- och social hänsyn. Vidare ska samtliga medarbetare ha grundläggande kunskaper i hållbarhetsfrågor och erbjudas fortbildning löpande för att hålla sig uppdaterade i miljöfrågor och därtill hörande lagar och förordningar.

Respekt för varandra och andra
För oss på Long Tall Sally är det en självklarhet att behandla alla lika oavsett kön, ålder och bakgrund – internt såväl som externt. Long Tall Sally har upprättat en Code of Conduct som styr hur vi beter oss mot varandra och gentemot övriga intressenter.

 

NÄR VI RESER

Resor
Long Tall Sally ska välja de mest miljöanpassade metoderna för persontransporter. Vi väljer kollektivtrafik och cykel framför bil och i de fall taxi används väljer vi i första hand bolag med stor andel miljöbilar. Vid längre resor väljer vi tåg framför flyg.

Personal ska uppmuntras att gå, cykla, åka kollektivt eller samåka till och från arbetet. För att främja cykling har företaget bland annat egna cykelställ under tak i anslutning till kontoret och egna duschar.

Logi
När vi bor borta eller konfererar väljer vi i första hand hotell eller konferensanläggningar som prioriterar hållbarhetsfrågor.

 

I SAMHÄLLET

Egen bok på temat kommunicera hållbarhet
Med vår bok ”PR & Hållbarhet – så skapar du värde för ditt varumärke med hållbarhetskommunikation” hoppas vi kunna inspirera fler företag att vilja – och våga – göra mer. Alla intäkter från boken går till Göteborgs Räddningsmission.

 

UPPFÖLJNING

Long Tall Sallys hållbarhetsarbete och -policy revideras årligen av styrelse, koncernledning och inköpsansvarig.

 

ANSVARSFÖRDELNING

Long Tall Sallys verksamhet har en övergripande hållbarhetsansvarig i VD men det dagliga hållbarhetsarbetet är alla medarbetares gemensamma ansvar.